رسالت اجتماعی مومنان

رسالت اجتماعی مومنان
۲۰۲- آنانکه دین و امر رستگاری را امری کاملاً خصوصی و فردی و صرفاً اندرونی می دانند و خود را از رسالت اجتماعی در دین مبرا می کنند اگر هم مومنان باشند بالاخره ایمان خود را از دست می دهند. زیرا کل

بیشتر بخوانید