شطحیات (تأویل عشق هاهومی)

شطحیات (تأویل عشق هاهومی):
۱-  آدمی هر کجا که نیازمندتر است عاشقتر می نماید تا نیازش را مهار و تعدیل کند و از حقارت و بنده گی خود نسبت به مخاطب (معشوق) بکاهد. یعنی بجای آنکه به مخاطب خود بگوید: بمن رحم و ایثار کن

بیشتر بخوانید
عشق اول و دوم و سوم

عشق اول و دوم و سوم
 
باید دانست که عشق اول عشق جنسی است به جنس مخالف. ولی عشق دوم که اجر توبه از فسق حاصل از عشق اول است عشق عرفانی به یک اهل حق است به مثابه پیر و امام طریقت! و

بیشتر بخوانید
عشق عرفانی و عشق جنسی – امام – کرامت- تصوف – دین

عشق عرفانی و عشق جنسی
تجربه حیات زمینی انسان در تاریخ جز عشق هیچ چیز زیبا و ماندگاری بر جای ننهانده است و به قول حافظ شیرازی تنها یادگار ابدی انسان در کائنات است. و درعین حال این ماندگارترین و عالیترین و

بیشتر بخوانید