عشق آخرالزمانی مرد

عشق آخرالزمانی
۱۵- «عشق بازی» اساسی ترین اصطلاح و لفظی است که روح تمدن مدرن را بیان می کند. بازی با عشق. نمایش عشق، تظاهر به عشق وو…
۱۶- هر چه میخواهی می دهم تا تظاهر کنی که عاشق منی و عشق مرا باور کنی:

بیشتر بخوانید
مردان عاشق و زنان عاقل

 
مردان عاشق و زنان عاقل
یکی دیگر از تصوّرات عرصه واژگون سالاری بشر اینست که می پندارد زنان اسوه عشق ھستند
و مردان ھم مظھر عقل . چنین باوری مستلزم اینست که انسان توانسته باشد واقعاً وارونه و کله پا
شده باشد و

بیشتر بخوانید