عشق به زبان ساده

عشق به زبان ساده
۳۷۸- عشق بعنوان جنجالی ترین مسئله فرهنگ و احوال بشری به زبان ساده چیزی جز عشق به خویشتن نیست که همان عشق به زنده بودن و بلکه مستیِ وجود است که همه جوانان دارایش می باشند. ولی از آنجا که به

بیشتر بخوانید
ماالعشق؟ و ما ادریک ماالعشق؟

ماالعشق؟ و ما ادریک ماالعشق؟
۵۱۸- خدا چقدر بیرحم است در اندیشه ظاهربین بشری چون یونگ که عشق را نمی فهمد چون ابلیس!
۵۱۹- عشق، بزرگترین امتحان خدا برای بشر است. همه آنانکه به جهنم رفتند عشق را به چشم ظاهر دیدند و قضاوت کردند

بیشتر بخوانید