روی عشق

وجه الله
مهربانی میکن ای مه روی عشق
همزبانی میکن ای هاهوی عشق
 
ای که جمله فاسقان را کشته ای
کشتگانت را ببر در کوی عشق
 
مطلقت اندر سبب آتش زده
کرده دل را خانه کوکوی عشق
 
ای تو در من، من

بیشتر بخوانید
معنای طلاق

معنای طلاق
و در هیچ عرصه ای همچون زناشوئی، عشق و منطق به چنین ورطه ای از امتحان و تباهی و تعالی نمی رسند. به همین دلیل است که حتی آنچه که طلاق نامیده می شود نه بمعنای نابودی رابطه زن و شوهر است بلکه

بیشتر بخوانید
عشق و ایثار

ایثار
۴۴۰- “من خودم را تباه می سازم و به زجر و خواری می اندازم و فدا می کنم تا تو خوشبخت شوی”: خیلی غلط می کنی ای آدم خوار حقه باز! ابلیس هم این نمایش را بازی کرد و تا ابد پشیمان شد و

بیشتر بخوانید
تلخ ترین حقیقت (فلسفه حق)

تلخ ترین حقیقت (فلسفه حق)
« حقیقت تلخ است » : این یک حکمت جھانی است ولی حکمتی وارونه و بلکه ابلیسی است و درستش
اینست: حقیقت از راه دور تلخ می نماید ! زیرا ھمه بدبختی ھا و تجربیات تلخ و ھلاک

بیشتر بخوانید
عشق یعنی چه؟

عشق یعنی چه؟
عشق طبق تعریف که در قلمرو عمل فقط با ایثارمعین می شود چیزی جز عشق خوبی به بدی نیست .
که ازلیت این عشق منجر به خلقت عالم و آدم شد که عشق وجود به عدم بوده است.
عشق خوبی به

بیشتر بخوانید
آخرالزمان عشق

آخرالزمان عشق
 
عشق یعنی ایثار . و عشق کامل یعنی بخشیدن ھستی خویش به غیر . و این ھمان واقعه خلقت عالم و
آدم است . و عاشق ھمان خداست که ھستی خود را به غیر خود ( عدم ) بخشیده و عدوترین

بیشتر بخوانید
نفاق علمی

نفاق علمی
به لحاظی عصر جدید را بایستی عصر تزویر و نفاق علمی دانست . تمدن مدرن تماما” محصول آموزش
عمومی و اجباری و سواد آموزی می باشد و لذا تمدنی تماما” کتابی و مدرسه ای است . تمدنی که بر
اساس دانش و

بیشتر بخوانید
فلسفه عشق تکنولوژیکی

 

فلسفه عشق تکنولوژیکی
عشق تکنولوژیکی ، عشق به تجسم بخشیدن آمال و آرزوھای کھن بشر است ھمانطور که واژه« تکنو »
بمعنای برون افکنی و آشکار سازی است . و امّا عشق به برون افکنی و تجسم نفس خود به چه منظوری
؟

بیشتر بخوانید
عشق شناسی

عشق شناسی
١-ھمه مرثیه ھا برای عشق است . عشقی که حقوقش ادا نشده و لگد مال گردیده است .
٢- ھمه جنایت ھا نیز برای عشق است . عشقی که مورد خیانت واقع شده و
به مبلغی ناچیز فروخته شده است .

بیشتر بخوانید

تاریخچۀ بکارت ( فلسفه نوینی از تاریخ )

تاریخچۀ بکارت ( فلسفه نوینی از تاریخ )
 
در دوران ماقبل از تاریخ یعنی ماقبل از تشکیل خانواده پدیده و معناو ارزشی بنام بکارت بعنوان نشانه
عصمت زن وجود نداشت . اوِّلین آدمی که عاشق شد پدیده ازدواج دائمی و خانواده رخ

بیشتر بخوانید