بیماری یا نعمت و آزمون الهی است و یا عذاب!

بیماری یا نعمت و آزمون الهی است و یا عذاب!
اصولاً ترس از فقر و مرگ و نیستی یک القای شیطانی است که موجب راندن آدمی به مواضع خودفروشی و ذلت و فساد است و رانده شدن بسوی طاغوت و وعده های دروغین آن همچون

بیشتر بخوانید
علت بیماری ها

علت بیماری ها 
۱- اول بدان هر مرض جسمی و عصبی و روانی و عاطفی و عذاب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که بدان مبتلا شده ای علتش در خود توست و در خارج از خودت به جستجوی آسیب شناسی آن مباش. پس طبعاً شفای

بیشتر بخوانید
فلسفه امراض و بدبختیها

فلسفه امراض و بدبختیها
آدمی حامل روح خداست یعنی محل اراده و قدرت مطلقه حق است بی آنکه در این باره علم و معرفت
لازم را داشته باشد که با این قدرت کبیر چه کند. به ھمین دلیل خداوند آدمی را به لحاظ صفات

بیشتر بخوانید