جراحیهای به اصطلاح زیبائی

جراحیهای به اصطلاح زیبائی
۳۶۷- زن جمال روح مرد است پس هر زنی که جمال خود را به بازار می برد مردش را هم به بازار برده و نفس مردش هم روسپی صفتی در میان زناکاران است و بدین ترتیب همه فرزندان آن زن هم

بیشتر بخوانید
خود فریبی

خود فریبی
۴۹- پس کافیست که آدمی از چشم خودش بیفتد : نگاه کن که چقدر بدبخت و مفلوک و حقیر هستی! دلم بحالت می سوزد. ولی راه نجات را به تو می آموزم : مدل لباست را عوض کن، عینک بزن، آرایش خودت را

بیشتر بخوانید