یگانگی ۲

یگانگی
۰+۱+۷۸- انسان مجبور است که مختار باشد و مختار است تا مجبور شود … اینست یگانگی!
۰+۱+۸۱- آنکه دروغ می گوید نهایتاً دروغ خود را باور می کند … اینست یگانگی!
۰+۱+۸۳- آنکه به دیگران تهمت می زند بخود تهمت زده است … اینست

بیشتر بخوانید
احساس حقارت، مقام خلافت اللهی انسان

احساس حقارت، مقام خلافت اللهی انسان
۶۲- به همین دلیل آنانکه بیشتر از خود نفرت دارند و احساس حقارت دارند بهمان میزان بخود می بالند و تکبر می ورزند و مغرورند. و این همان ترفند شیطان و شیطان زده گی بشر است. که اول بشر

بیشتر بخوانید
چند این – همانی(۱)

چند این – همانی(۱)
*کفر زن ھمان نازش در قبال شوھر است .
*غرور ھمان خود- فریبی است .
*دین ھمان واقعیت است .
*عشق ھمان خود پرستی در غیر خویش است .
*شرک ھمان چند منظوره بودن یک عمل است .
*ھمسر ھمان

بیشتر بخوانید
انسان و شیطان

انسان و شیطان
در قرآن می خوانیم که شیطان کالائی جز غرور برای آدمی ندارد و انکار و اعمال زشت و نادرست رابرای
آدمی برحق و زیبا می سازد و بدینگونه انسان در قبال کردارھای نادرست خود مغرور و خودستا می
شود. و اما

بیشتر بخوانید
انسان و شیطان

انسان و شیطان
در قرآن می خوانیم که شیطان کالائی جز غرور برای آدمی ندارد وانکار و اعمال زشت و نادرست رابرای
آدمی برحق و زیبا می سازد و بدینگونه انسان در قبال کردارھای نادرست خود مغرور و خودستا می
شود. و اما آیا

بیشتر بخوانید
فلسفه ناز

فلسفه ناز
ناز به معنای کتمان نیاز است منتھی با دو نیّت متضاد :
یکی نیّت اینکه صبر و قناعت پیشه سازد به دلایلی مثل تزکیه نفس و تقوی ، منّت نکشیدن از نااھل و زیر
بار ستم نرفتن ، ویا طرف مقابل را

بیشتر بخوانید
انسان و شیطان

انسان و شیطان
در قرآن می خوانیم که شیطان کالائی جز غرور برای آدمی ندارد و افکار و اعمال زشت و نادرست را برای
آدمی برحق و زیبا می سازد و بدینگونه انسان در قبال کردارھای نادرست خود مغرور و خودستا می
شود. و اما

بیشتر بخوانید
شیطان شناسی

شیطان شناسی

 
بسیاری از ما می پنداریم که شیطان و وسوسه ھایش وحشتناک و غول آسا و سخیف و زننده است .
گویی شیطان چون لولو خرخره می باشد . در حالی که توصیف قران دربارۀ شیطان اتفاقاً بر عکس پندار
ماست و

بیشتر بخوانید
خودفریبی اهل کتاب – جهل مرکب و حجاب اکبر

خود فریبی اهل کتاب
 
چون می دانم که دزدی بد است پس من دزدی نمی کنم بلکه با دزدان مبارزه میکنم و حق خودم را می
گیرم .
چون می دانم که ناز ، بد است پس من ناز نمی کنم بلکه خویشتن داری

بیشتر بخوانید