غزل هستی

غزل هستی:
دفتر اول:
۱-درد دلی با هیچکس           ۱۵- صفیر عشق                   
۲-پرتگاه لحظات                  ۱۶- ای همپاره آواره             
۳-بارش آفتاب   

بیشتر بخوانید