خطرناک ترین بی تقوائی از والدین

خطرناک ترین بی تقوائی از والدین 
۶۷۹- خطرناک ترین بی تقوائی از والدین نسبت به فرزندان و بعکس، رخ می نماید. زیرا هر فردی در خانه تبدیل به موجودی واژگونسالار و شیطانی شده و دیگران را بنده خود می خواهد و لذا حداقل عواطف حیوانی

بیشتر بخوانید