فلسفه ارتباطات

فلسفه ارتباطات
۴۲- هر رابطه ای بر اساس نیازی است و هر نیازی ناشی از یک گرفتاری و بن بست درونی یا بیرونی است. آنگاه که این نیاز در رابطه با کسی از بین رفت و جبران گردید دروغ و ریا و خود-فریبی آغاز می

بیشتر بخوانید