پدیده شناسی ایمان

پدیده شناسی ایمان
۱- طبق معارف قرآنی و اسلامی، ایمان یک مقام روحی و قلبی در بشر است بنابر این تشخیص ایمان از بیرون فقط کار عارفان واصل و اهل باطن است و با مجموعه ای از شواهد بیرونی نمی توان کفر و ایمان دیگران

بیشتر بخوانید
حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)-۸

حق الیقین (۲۰۰۰حکمت)
۱۷۳۹- راه رشد راه تخریب مستمر ماهیت خویشتن است به دست خویشتن.
۱۷۸۲- بهتر آنست که تا به آخر خود را از هر قضاوتی در درون و برون معاف داری. ولی چون نمی توانی پس همواره قضاوت های خود را نسخ کن.
بیشتر بخوانید