بعد از عراق…

بعد از عراق…

چهارمین سال اشغال عراق توسط آمریکا خواب دموکراتیک مردم عراق را برآشفت و بالاخره شهامت نمودند تا خواهان خروج اشغالگران شوند. حدود حداقل ششصد هزار کشته و دهها هزار معلول و کشوری ویرانه حاصل آزادیخواهی مردم

بیشتر بخوانید
نیویورک آخرالزمان تمدن غرب

نیویورک آخرالزمان تمدن غرب
 
یک ضرب المثل اآمریکایی می گوید:« اگر در نیویورک نابود نشوی ھرگز نابود نخواھی شد »
شھری که صدھا ھزار کارتون خواب دارد ، صدھا ھزار دیوانه زنجیری دارد ، صدھھا ھزار بیمار جنسی
دارد ، صدھا ھزار ھمجنسگرا دارد

بیشتر بخوانید