تلاش برای خلقت جدید

تلاش برای خلقت جدید
۵۱۵- همانطور که فرزندی که ثروت موروثی خود را به هدر می دهد و قدرش را هیچ نمی داند و بلکه آنرا تبدیل به ضد ارزش می کند و خود را بواسطه اش تباه و هلاک می سازد حیات و هستی

بیشتر بخوانید
راه تثبیت ایمان

راه تثبیت ایمان
۶- آنچه که ایمان و معرفت را ثبات و قدرت و عمق می بخشد مجاهدت و خطر کردن در راه آنست به امر خدا و رسول و امامان! مؤمنی که کل ایمانش را صرف آرامش و آسایش و عافیت نماید بتدریج ایمانش

بیشتر بخوانید
تساهل در دین (پاسخ به یک نامه)

 
تساهل در دین (پاسخ به یک نامه)
س: اینگونه که شما معارف دینی را عرضه می کنید و مته به خشخاش می زنید و موی را از ماست می
کشید ھیچ کس قادر به دین داری نیست و مردم از ھمین دین نیمه

بیشتر بخوانید