زمینه مردم شناسی عرفانی

زمینه مردم شناسی عرفانی
« هر که خود را شناخت همه را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچکس را نشناخت» امام علی (ع)
۱- سوره ناس در قرآن کریم که یکی از نخستین سوره هائی است که در مکه بر پیامبر (ص) نازل

بیشتر بخوانید