پیروزی بزرگ

پیروزی بزرگ
۸- پس خلق جدید هم دو مرحله ایست: قبل و بعد از مرگ! ولی اهل ایمان بایستی از مرگ سبقت گیرند و آنرا از همان حیات دنیا آغاز کنند و در واقع برایش پیشاپیش مهیا گردند. اینان همان « والسابقون السابقون اولئک المقربون»

بیشتر بخوانید
آنگاه که دیگر بازی تمام است

۱۴۲- در این لحظات و وضعیت ها واضح تر می توانید حق وجودم را درک کنید : آنگاه که دیگر هیچ امیدی ندارید، آنگاه که مورد نفرت همگان واقع شدید، آنگاه که با مرگ روبرو هستید، آنگاه که به خودتان خیانت کردید و آنگاه که

بیشتر بخوانید
ارزش زیستن

ارزش زیستن
آدمی ذاتاً و در فراسوی اعتقاداتش موجودی است که نمی تواند بخودی خودش و برای خودش از خود و
زندگیش نھایتاً راضی باشد و احساس ارزش و ماندگاری و حس جاودانگی یابد . حتّی کافرترین و خود
خواه ترین آدمھا نیز در

بیشتر بخوانید

جهنّم کجاست؟
در قرآن کریم آمده است که : دوزخ آشکار شد ! قبلاً نشانه ھای دوزخی این تمدن را خاصّه در قلمرو
صنعت نشان داده ایم .
حالا بسیاری می گویند که : اگر جھنّم ھمین است پس چندان ھم بد نیست و

بیشتر بخوانید
فلسفه کفر ذاتی بشر

فلسفه کفر ذاتی بشر
کافر در لغت بمعنای منکر است . این انکار در اصلش متوّجه وجود خود فرد است یعنی منکر نسبت
بخویشتن . پس کافر قبل از اینکه منکر خدا باشد منکر خود می باشد و انکار خدا معلول انکار نسبت
خویشتن است

بیشتر بخوانید
چگونه می توان نفرت داشت؟ ( مرگ درمانی)

چگونه می توان نفرت داشت؟
( مرگ درمانی)
اگر آدمی ھر آن کل زندگی و روابطش با عالم و آدمیان را از فراسوی حیات دنیا و لحظه ای بعد از مرگ
بنگرد آیا می تواند از کسی نفرت و کینه داشته باشد و قصد کشتن

بیشتر بخوانید