وضعیت انسان امروز

وضعیت انسان امروز
تن آدمی رنجورترین تن های در جهان است و روان آدمی متشنج ترین روانهاست و جان آدمی بیقرارترین جان هاست. و این در مسیر تاریخ مستمراً شدیدتر شده است. این بدان معناست که آدمی در طول تاریخ در باره خودش گمراهتر و

بیشتر بخوانید