بن بست عاطفی و جنسی مرد و ارتباط با عالم غیب

بن بست عاطفی و جنسی مرد و ارتباط با عالم غیب
این یک واقعیت تلخ و مضحک است که هر مردی که با زنش قهر می کند و با وی به بن بست عاطفی و جنسی و فکری می رسد به ناگاه درویش و عارف

بیشتر بخوانید
فلسفه رنج

فلسفه رنج
ھر درد و رنج و گرفتاری و عذاب مادی و معنوی و عاطفی بشر انگیزه ای برای فھمی برتر است و در واقع
جز برانگیختن قوۀ ادراک رسالت دیگری ندارند .
پس حماقتی برتر از این نیست که آدمی بجای تفکّر و

بیشتر بخوانید
ظلم چیست؟

 

ظلم چیست؟
ظلم یعنی به ظلمت افکندن و ایجاد تاریکی و گمراھی نمودن و موجب فریب شدن . پس ظلم به ھر
صورتی ممکن است رخ دھد و ھیچ فرم خاصی ندارد . ظلم سیاسی یا اقتصادی فقط یکی از صور ظلم
است

بیشتر بخوانید
عرفان درمانی به زبان ساده

 
عرفان درمانی به زبان ساده
اگرعرفان به معنای خودشناسی است پس عرفان درمانی ھم بمعنای درمان امراض و رفع مشکلات
بواسطه خود فرد بیمار، بیواسطه دارو و ابزار است : درمان خود بخودی .
امراض و رنجھا موجب تشدید و بروز دوگانگی نفس

بیشتر بخوانید