حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان

حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان

آیا زمان پایانی دارد؟ آخر زمان به لحاظی همان ایستائی زمان در باطن یک حکیم الهی است و همان حس جاودانگی و حضور خداست. و لذا حکیم الهی در هر عصری سیمای آخرالزمان است و تمام

بیشتر بخوانید