ملاک ایمان

ملاک ایمان
۱۱- ترس از مرگ، ترس از فقر، ترس از بی آبروئی، ترس از تنها شدن و ترس از نابودی ملاکهای اساسی در تشخیص ایمان خویش است. مومن کامل کسی است که همه این امتحانات را با سربلندی پشت سر نهاده است و در

بیشتر بخوانید