اینست یگانگی

یگانگی
۰+۱+۲۹۸- برخی از مشاغل ذاتاً با یگانگی در تضاد است مثل سیاست، موعظه و طبابت و قضاوت. این مشاغل اتفاقاً بر مدار شعار وحدت ارتزاق می کنند. اینست یگانگی!
۰+۱+۳۰۹- هیچ بیماری ای نیست الا از قحطی محبت آنگاه که در عطش آنی. و

بیشتر بخوانید