ربا و زیاده طلبی

ربا و زیاده طلبی
نرخ تورم در اقتصاد هر جامعه ای واضحترین بیانگر نرخ ربا و زیاده طلبی و شیطانزدگی حاکم بر معیشت و فرهنگ و اقتصاد آن جامعه است بهر دلیل و بهانه ای که باشد!
طبق معرفت قرآنی و احادیث نبوی و ولوی

بیشتر بخوانید