نسل آخرالزمان

نسل آخرالزمان
سخن ما درباب آخرالزمان از جنبه مثال و حکایت و استعاره ھای شاعرانه نیست بلکه ازباب واقعیت است زیرا اکثر قریب به اتفاق علائم آخرالزمان در روایات دینی اسلامی و شیعی و مسیحی و یھودی و بودائی: امروزه به وقوع پیوسته و این

بیشتر بخوانید