افسردگی – بیماری عصر مدرنیزم

افسردگی
(بیماری عصر مدرنیزم)
در ھیچ دوره ای از تاریخ ھمچون عصر جدید ، بشر بازی و عیاشی نکرده است و تا این حد شکم و زیرشکمش سیر نبوده و نرقصیده است. و با اینحال بشر مدرن، افسرده ترین بشر تاریخ است و لذا بخش عظیمی از

بیشتر بخوانید
حسرت

حسرت از ایمانِ دیر
۳۱۶- آدمی بالاخره به حقیقت دین خدا ایمان می آورد حتی در لحظه مرگ. ایمانِ دیر، ایمانی سراسر غرق در حسرت است. حسرت از اینکه چرا زودتر ایمان نیاورده و راحت نشده است.
 
۳۱۷- هر که ناراحت است بی ایمان

بیشتر بخوانید
مصاحبه با استاد-۲

پاسخ به یک نامه
(چرا اینقدر پیش پا افتاده حرف می زنید ؟)
چرا اینقدر پیش پا افتاده و عامیانه و سطحی و عقب مانده حرف می زنید؟
طوری حرف می زنید که گویا ھیچکس ھیچ چیزی نمی فھمد . گوئی با بچه ھا سخن

بیشتر بخوانید
عیاشی و فحاشی

عیاشی و فحاشی
عیاشی و اراده به خوشگذرانی واکنش فقدان ھر عیش و سرور و نشاط زندگی دردل بشر است و
نشانه افسرده گی می باشد . و لذا آنان که افسرده تر و دلمرده ترند بیشتر تظاھر به عیش و قھقھه و
عربده

بیشتر بخوانید