نژادپرستی

نژادپرستی
۲- آدمی در حیات دنیا به هر مقام معنوی هم که برسد باز هم از خودپرستی رهائی ندارد. ولی نژادپرستی یک خودپرستی شیطانی و مالیخولیائی است که حتی غرایز حیوانی بشر را هم فلج و تباه می سازد و از بشر حیوانی شیطان صفت

بیشتر بخوانید
کافر کیست؟

کافر کیست؟
طبق معارف قرآنی کافر عبارت است از انسانی که خدا را در آسمانھا جستجو می کند و می خواند و از
ذھنیت خود پیروی می کند و از اطاعت یک مؤمن زنده اکراه دارد و بجای خلوص در نیت خود به خیرات و
بیشتر بخوانید

راز مرده پرستی و ذات کفر

راز مرده پرستی و ذات کفر
مرده پرستی، بستر اصلی مذاھب کفر و شرک و نفاق بشر در تاریخ بوده است. این پرستش اموات چه
بصورت نژاد پرستی باشد و چه بصورت پرستش قبر اولیاء و قدیسین ، امر واحدی است . این ھمان

بیشتر بخوانید
صهیونیزم خانوادگی

 
صهیونیزم خانوادگی
صھیونیزم در یک کلمه مکتب اصالت تاریخی خاندان اسرائیل است که امروزه تبدیل به یک جھانخواری
خون آشام گشته و محک نھائی برای ھمه اقوام و ملل و دول جھان گردیده و آئینه نژاد پرستی ھمه
ملل جھان است .
خود

بیشتر بخوانید