شطحیات (تأویل عشق هاهومی)

شطحیات (تأویل عشق هاهومی):
۱-  آدمی هر کجا که نیازمندتر است عاشقتر می نماید تا نیازش را مهار و تعدیل کند و از حقارت و بنده گی خود نسبت به مخاطب (معشوق) بکاهد. یعنی بجای آنکه به مخاطب خود بگوید: بمن رحم و ایثار کن

بیشتر بخوانید
رابطه انکار نیاز جنسی و اعتیاد

رابطه انکار نیاز جنسی و اعتیاد
و مرد به میزانی که زن را منکر است و نیاز جنسی و روانی خود به او را انکار می کند و او را تحقیر می نماید و به حقوقش تجاوز می کند این بی خودی ذاتی خود را

بیشتر بخوانید
مرضی بنام همجنس گرائی

مرضی بنام همجنس گرائی
عصر مدرنیزم به لحاظی عصر نھضت جھانی ھمجنسگرایان است و بدین لحاظ به مثابۀ رجعت
جھانی قوم لوط می باشد و عصر لوطیزم یا لاطیزم است زیرا فرھنگ حاکم بر این جماعت ھمانا
لوطی گری و لاطی است . و

بیشتر بخوانید
معنای ازدواج

معنای ازدواج
ازدواج در معنای لغتش عبارت است از دو تا شدن و دوتائی زیستن . این ھمان ھستی من – توئی
است . آدمی تاقبل از ازدواج یک ھستی منی دارد و فقط من است و در خویش زندگی می کند و
برای

بیشتر بخوانید