نیستی شناسی

نیستی شناسی

۱۵- وقتی بچه ای از والدین خود می پرسد که این چیست؟ و مثلاً پاسخ می شنود که این یک کلاغ است این بچه هیچ نمی فهمد و گوئی هیچ پاسخی نیافته است و لذا باز سئوال خود را تکرار می کند

بیشتر بخوانید