از کجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود ( هدف از زندگی)

هدف از زندگی
قرنھا پیش مولانا فرمود:
روزھا فکرمن این است و ھمه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتم
از کجا آمده ام ، آمدنم بھر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک
بیشتر بخوانید

برای چه زندگی میکنی؟

حکمت زندگی
 
برای چه زندگی میکنی؟
 
براستی برای چه زندگی می کنیم؟ در یک کلمه باید گفت برای این زندگی می کنیم تا ببینیم که برای چه
زندگی می کنیم. به ھمین دلیل کسانی که این مسئله ذاتی را در خود و زندگی

بیشتر بخوانید
هدف از زندگی

هدف از زندگی
 
قرنھا پیش مولانا فرمود:
روزھا فکرمن این است و ھمه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتم
از کجا آمده ام ، آمدنم بھر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم
مرغ باغ ملکوتم نیم از

بیشتر بخوانید