رسالت معارف ما در باره آخرالزمان

رسالت معارف ما در باره آخرالزمان
۸۹- اگر کسی پندارد که معارف ما در باره آخرالزمان و برحذر ماندن از فتنه ها و دامها و دجالهای آن مترادف با سلفی گری و بازگشت به سنت های تاریخی مذاهب و ملیت ها و یا نوعی طبیعت

بیشتر بخوانید