طلاق : بهترین یا بدترین اقدام ؟

طلاق : بهترین یا بدترین اقدام ؟
 
طلاق اگر به نیّت نجات دین و عصمت و اعتلای شرف و معرفت باشد بھترین و نجات بخش ترین اقدام
زندگی فرد است . ولی اگر برای بولھوسی و اشاعه ھرزه گی باشد تباه کننده ترین

بیشتر بخوانید
راز فرقه های ضالّه

راز فرقه های ضالّه
ضلالت ھر فرقه و مکتب مربوط به واژگون سالاری ارزشھای فطری دین است . دراین فرقه ھا ھر ارزشی
ضد ارزش است و ضد ارزشھا حاکم ھستند و بدانھا فخر می شود مثل بی عصمتی ،ریاکاری ، رباخواری ،
ھرزه

بیشتر بخوانید