ایدئولوژی هزاره سوم « نیهیلیزم »

ایدئولوژی هزاره سوم « نیهیلیزم »
وقتی از محبت سخن می گوئی هر چه عاطفه را به سخره می گیرند و از علم دم می زنند که «عشق یک دروغ قدیمی است» ولی آنگاه که از عقل سخن می گوئی به ناگاه عاشق پیشه می

بیشتر بخوانید