دعوای زن و شوهر

جنگ دائمی بین زن و شوهر
 
ولی نبردی که بین اراده زن و مرد در جریان است به این دلیل بی پایان و بغایت جدی است که هرگز هیچکدام از این دو اراده، موفق به بلعیدن کامل اراده مقابل خود نمی شود و بلکه

بیشتر بخوانید