سرّ دیالکتیک (دیالکتیک شناسی)

سرّ دیالکتیک (دیالکتیک شناسی) 
بسم الله الضاد
۱- خداوند از هر چیزی دو تا آفرید یک زوج یک نر و ماده، یک مثبت و منفی، یک بود و نبود. پس هر چیزی ضدی دارد که در همان چیز نهان است و خود همان چیز است.

بیشتر بخوانید
عرش عرفانی اخلاق

عرش عرفانی اخلاق (دیالکتیک دیالکتیک)
۱- خداوند عالم به گفته خودش از هر چیزی یک زوج آفرید: ماده و معنا، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، خیر و شر، نر و ماده، مرگ و زندگی، باید و نباید، بهشت و دوزخ، حلال و حرام، نور

بیشتر بخوانید
عرش عرفانی اخلاق

عرش عرفانی اخلاق (دیالکتیک دیالکتیک)
۱- خداوند عالم به گفته خودش از هر چیزی یک زوج آفرید: ماده و معنا، دنیا و آخرت، ظاهر و باطن، خیر و شر، نر و ماده، مرگ و زندگی، باید و نباید، بهشت و دوزخ، حلال و حرام، نور

بیشتر بخوانید