شفاعت-پیرمعنوی-حسد و …

نشانه های یک پیر معنوی
پیر، مراد یا امام انسانی است که بخودی خود قلوب دیگران را منقلب و اندیشه شان را بخود می آورد و آئینه باطن سائرین است. علاوه بر این دارای قدرت خارق العاده اراده بخشیدن به دیگران جهت تغییر سرنوشت است.

بیشتر بخوانید