سرّ دل

سرّ دل
این راست است که دل نقطه سرّ وجود است و بزرگترین سرّ آن اینست که ھر که بغیر خدا و اھل خدا را
دوست بدارد و در خود جای دھد دچار حریق می گردد و خانمانش می سوزد.
کار دل جز عشق و

بیشتر بخوانید