کتاب صوتی معمای آزادی

کتاب صوتی معمای آزادی

۱۹- حسرت مرگباری که هنوز هم امروزه یک روستائی در بدست آوردن زندگی در یک شهر بزرگ دارد و یا یک جهان سومی برای مهاجرت به غرب دارد بدان معناست که تکنولوژی در چشم بشر همان تکنولوژی

بیشتر بخوانید