اوشو در ایران

اوشو در ایران
اوشو یک شومن عارف نما و قدیس مآب بود که عمری در آمریکا و ھندوستان بدنبال دارو دسته ای برای
مقام بودائی و برھمنی بود ولی جز بیماران مبتلا به داروھای روان گردان و نیھیلیست ھای رومانتیک
حامیانی نیافت . او را

بیشتر بخوانید
بهترین انسانها کیستند ؟

 
بهترین انسانها کیستند ؟
خداوند در کتابش بھترین انسانھا را با دو صفت کرامت و تقوا توصیف نموده است: انّ اکرمکم عند الله
اتقکم ! کرامت و تقوا دو روی یک وضعیت وجودی ھستند : کریم بودن و خویشتن دار بودن : بخشنده
بیشتر بخوانید

دین داری و معجزه

دین داری و معجزه
امروزه بسیاری بر این تصورند که دین و ایمان یعنی اعمال خارق العاده و معجزه آسا . این نیز از وراثت
بنی اسراییلی در تاریخ است که اصولاً پیامبر بی معجزه را پیامبر نمی دانند به ھمین دلیل امروزه اعمالی
مثل

بیشتر بخوانید
عشق عرفانی و عشق جنسی – امام – کرامت- تصوف – دین

عشق عرفانی و عشق جنسی
تجربه حیات زمینی انسان در تاریخ جز عشق هیچ چیز زیبا و ماندگاری بر جای ننهانده است و به قول حافظ شیرازی تنها یادگار ابدی انسان در کائنات است. و درعین حال این ماندگارترین و عالیترین و

بیشتر بخوانید