کفران نعمت

کفران نعمت
۱۷- ولی اساسی ترین و عمومی ترین منشأ کفر و بدبختی بشری اینست که نعماتی را که خداوند به هر فردی اعطا نموده درک و تصدیق نمی کند و شکرش را به جا نمی آورد و لذا از مواهبش محروم می ماند و

بیشتر بخوانید
فلسفه شکر و کفر

فلسفه شکر و کفر
 
ھمه ارتباطات و اعمال و تجربیات بشری با ھرکس و ھر چیزی از جمله با خویشتن نھایتاً یا به شکر می
رسد و یا به کفر. و این نھایت انسان در جھان است. یعنی یا به تسلیم و رضا و

بیشتر بخوانید