پول و عرفان

پول و عرفان
۲۱۵- اصولاً یک نشانه بزرگ وجود دارد که می توان از طریق آن سره را از ناسره و مروارید را از خرمهره تشخیص داد و آن “پول” است. هر کجا که تحت هر عنوانی پول در میان است، دین و عرفان در

بیشتر بخوانید