درباره گناه از سخنان امام علی (ع)

درباره گناه از سخنان امام علی (ع)
اصل بر این نیست که گناه نکنید بلکه بر آن است که توبه کنید .
دوستی با دنیا ، منشأ گناه است .
ترس، بزرگترین گناھان است .
بدترین گناه تو آن گناھی است که ناچیزش می دانی

بیشتر بخوانید
ن والقلم

ن و القلم 
۳۴- آنانکه گناهکارترند و روزمره گناه می کنند از تنهائی چون دیو می ترسند و همواره عاشق شلوغی هستند. این نوع آدمها در ساعات تنهائی رادیو و تلویزیون روشن می کنند که شبانه روز روشن است بی آنکه اصلاً گوش بدهند.
۳۵-

بیشتر بخوانید
فلسفه گناه

فلسفه گناه
 
۹- و اما اخبار الهی فقط از طریق معصیت و توبه و مغفرت و رحمت خدا به انسان است که به انسان می رسد و از وجود خدا با خبرمی شود و خدا را بتدریج می شناسد! و لذا حضرت آدم (ع)

بیشتر بخوانید
گناه چیست؟

گناه چیست؟ 
کسی که برای ارضای خودش از تمام مال و نام و جانش هم بگذرد تازه یک گناهکار کامل و حرفه ای است عین شیطان که به خاطر تکبرش جهنم را ترجیح داد و خود را به نابودی ابدی مبتلا کرد.  یعنی ایثار اگر

بیشتر بخوانید
طرح یک نامه و پاسخ ( انسان پاک و مؤمنی هستم )

طرح یک نامه و پاسخ

( انسان پاک و مؤمنی هستم )
با سلام – سالھاست که به بیماری پوستی بسیار عجیبی مبتلا شده و تاکنون ھیچ درمانی نیافته ام . حدود سی
سال دارم و تمام عمرم ھیچ گناھی ھم نکرده و

بیشتر بخوانید
درباره گناه از سخنان امام علی (ع)

درباره گناه از سخنان امام علی (ع)
اصل بر این نیست که گناه نکنید بلکه بر آن است که توبه کنید .
دوستی با دنیا ، منشأ گناه است .
ترس، بزرگترین گناھان است .
بدترین گناه تو آن گناھی است که ناچیزش می

بیشتر بخوانید
با گناهکاران

گوش فرا دھید ای اھل دین ، چه عالم و چه عامی :

آنچه را که شما گناه می نامید من آن را عذاب می دانم : دزدی ، زنا
 ، دروغ ، جفا ، وقاحت و خشونت . اینان اجتناب ناپذیرند

بیشتر بخوانید
توبۀ گرگ

توبۀ گرگ
از قدیم گفته اند که« توبه گرک ، مرگ است » این بدان معناست که بسیاری از آدمھا آنگاه که به دام
افتادند از فرط ناچاری توبه می کنند تا از دام رھا شوند و بلافاصله مشغول تبھکاری می شوند . بسیاری
از

بیشتر بخوانید
تفاوت گناه و عذاب

تفاوت گناه و عذاب
در فرهنگ عامّه و گاه حتی باور علما بسیاری از آن اعمالی که عذاب محسوب می شوند گناه پنداشته شده اند. و این دالّ بر یک جهل و سوء تفاهم عظیم در معرفت دینی است که یکی از علل آن اینست

بیشتر بخوانید
تفاوت گناه و عذاب

تفاوت گناه و عذاب
در فرهنگ عامّه و گاه حتی باور علما بسیاری از آن اعمالی که عذاب محسوب می شوند گناه پنداشته شده اند. و این دالّ بر یک جهل و سوء تفاهم عظیم در معرفت دینی است که یکی از علل آن اینست

بیشتر بخوانید