حضور و فنا ناپذیری

محاصره شدن در یأس
هر یک از ما انسانها در مواقع بخصوصی دچار این احساس می شویم که جهان هستی بگونه ای ترتیب داده است که ما را طوری بذرافشانی کند و پرورش دهد که مستمراً بسوی یأس و بدبینی وسوسه شویم. از لحظه ای

بیشتر بخوانید