کتاب صوتی یگانه

اینست یگانگی:

۰+۱+۲۳۱- وآنگاه که نیازی، جابرانه و یا مکارانه ( با ناز و چاپلوسی ) قصد برآورده شدن دارد اگر هم بظاهر برآورده شود باطناً نه تنها برآورده نمی شود بلکه وجود را حریص تر و قحطی زده تر می

بیشتر بخوانید
شراب سر به مهر

یگانگی ذهن و دل
 
۳۴- … پس بدان که رسیدن ذهن به دل و یکی شدنشان، بزرگترین واقعه ممکن در جهان آفرینش است که وقوع نفس واحده در انسان است و این وصال جز به یاری کسی که خود به نفس واحده در خود

بیشتر بخوانید