اسرار واژه ها – آتش جهنم

آتش جهنّم

فرق آتش ھیزم و آتش دوزخ در اینست که آن بدن را می سوزاند و این نفس را، روان را، دل را. آتش دوزخ را بمیزانی بسیار ناچیز و از راه دور می توان در ھمین دنیا ھم درک و تجربه کرد. آنچه که گُر گرفتگی، التھاب عصبی یا خونی نامیده می شود که بصورت اعمال جنونی و خشم ھای آنی بروز می کند نشانه ای از آتش جھنم در نفس بشر است. و نیز آنچه که بصورت بیقراری در بسیاری از آدمھا خودنمائی می کند.

آتش دوزخ که به آتش بی دود نیز تعریف شده است بسیار شبیه است به تشعشعات اتمی که تا مغز سلولھا را به طرزی مخصوص می سوزاند زیرا آتشی است که از قلب ماده بر آمده است.

عذاب النّار ، اساس و محور عذابھای دوزخ است. و نیز اینکه شیاطین و اجنّه ھم از جنس ھمین آتشند و لذا نزدیکی آنان به انسانھای گناھکار موجب درجه ای از عذاب النّار است و عمده بیقراریھا و التھابات آدمی در حیات دنیا حاصل این تماس می باشد که در روابط با آدمھای پلید و کافر انتقال می یابد.

امروزه شاھد آدمھای بسیاری ھستیم که براستی آتش گرفته اند و گوئی که زیر پاھایشان و در قلوبشان آتش است و کمترین آرامشی ندارند و این جماعت رغبت شدید به مواد مخدر دارند که بطور موقتی آنان را آرام می سازد. در حیات دنیا ھیچ چیزی خنک کننده تر از خاک نیست پس وای به زمانیکه آدمی این بدن خاکی را بیندازد و بی حفاظ شود.

از کتاب دائره المعارف عرفانی (فلسفه هرمنوتیک یا اسرار واژه ها) استاد علی اکبر خانجانی جلد سوم ص ۷۸

فهرست مطالب :

مالیخولیای واژه ها-تفسیر هرمنوتیکی دلار-تفسیرهرمنوتیکی زن-علم هرمنوتیک-مشهور و معروف-راز ناز-راز دلتنگی ها-تغییر-اومانیزم-جنایت-تجنن-لمپنیزم شرعی-روحانی کیست-حق دیکتاتوری-فلسفه هو-راز مرده پرستی و ذات کفر-قانون-رسالت-خانواده-هرمنوتیک اراده-خودشناسی گناه- ضلالت-آتش جهنم-آبرو-چه باید کرد-نور-قاشق-انسان و آئینه-فلسفه یا توجیه واقعه-حکمت سوسک-شناخت شناسی-روانکاوی مسئولیت-انسان کامل در جهان مدرن-انسان کامل در قرآن-ارادت و ضد ارادت-روانشناسی خواب-روانکاوی تفکر-فلسفه،حکمت،عرفان و تصوف-عید قربان-تأویل واژه صلوه-غدیر خم-کافر کیست-انسان خرافی-توشه آخرت-تعریف-شهید-فمنیزم: آخرالزمان زن-صراط المستقیم کجاست- راز تنهائی-مستضعفین کیستند-فلسفه مشاع و اشراق-فلسفه امراض و بدبختی ها-دو نوع زندگی-معنای حیا-میلاد کلمه الله مبارک-بدن-هستی شناسی-روشنفکر دینی-ستاری چیست-عرفان درمانی یعنی چه-آیا براستی شیعه هستیم-دموکرات کیست-سجود-فرق دانائی و فهمائی-عشق یعنی چه-قیامت-خود و بیخودی-روانشناسی بهشت و جهنم-شوخی و جدی-ازدواج سیاسی-چرا دروغ می گوئی-روانشناسی لقاءالله-فلسفه زدگی-عذاب-سماع-روانکاوی اجتهاد-جبر و اختیار-صدا-هستی چیست-زناشوئی مالیخولیائی-پلید کیست-خود تخدیری-آسمان-فرق تحقیر و انتقاد-راه نجات از زن ذلیلی-معنای چه-حکمت جاوید-هویت زنانه-طنز-بدی-توپ بازی-عقل-نقد-زیبائی-فرهنگ-الله اکبر-ابلیس شناسی-صندلی-شجره ممنوعه-خانه-لذت ذلت-دعا و ادعا-خود-آگاهی- منافق-ستاری-دست بوسی-

کتاب صوتی (۵) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۶) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۷) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۸) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۹) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۰) دائره المعارف عرفانی ۳(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (۱۱) دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب دائره المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/khodshenasi4

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
آنچه نزدیک آمدستی دور شد ظلمت اندر مطلق خود نور شد

      آنچه نزدیک آمدستی دور شد           ظلمت اندر مطلق خود نور شد

آنچه که در این کتاب آغاز شد و پایان گرفت و عصاره تمام عمرم را تا سرحد امکان تبدیل به واژه نمود دست آخر مرا از جهان هستی و از تاریخ بشری سه طلاقه کرد و بر کرانه نیستی افکند.

این کتاب برای من نه تنها آخرین واقعه بزرگ و بزرگترین واقعه زندگی محسوب می شود بلکه عرصه ظهور حقیقت از قلب واقعیت خویشتن خویش من است که مرا عریان کرده و از فرط عریانی از جهان هستی برون افکنده است تا جهان هستی عریان بماند و مجبور به رعایت حجاب نشود.

من اینک میروم تا هر آنچه که هست عریان بماند. اگر زن جوان و رعنائی در مقابل کودکی کاملاً عریان شود هیچ خطا و گناهی صورت نگرفته است. آنکه بغایت پیر و بی تاب شده بود رفت و آنکه کودکی بیش نیست در حال آمدن است.

کودکی جهان را نظاره کنید، کودکی به پیری خدا.

تا کجا دست دهد دیدار               بدرود ای یار

هر چیزی را مکافاتی است و مکافات معرفت اینست: فراق و کودک شدن!

علی اکبر خانجانی 

مشهد ۱۳۷۷/۱۱/۲۳

از کتاب کندوکاوی در اصول- جلد اول

فهرست مطالب:

نیهیلیزم-شناخت شناسی-سنت-ماهیت اندیشه-جبر و اختیار-ابلیس-شریعت-هنر-برنامه ریزی-بیان-فلسفه-حکومت-خواب-موسیقی-علم-تکنولوژی-بنی اسرائیل-پزشکی-نیستی-آسمان-وراثت-خودشناسی-کتب اسمانی-مسیحیت-اسطوره ها

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/eshghvaerfan2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید

زن و حقیقت

۴۰- زن همواره غیر از این است که تو فکر می کنی مثل خدا و حقیقت. خود او نیز نمی داند که خودش چیست ولی عاشق این است که تو را به وسوسه و جنون بی پایان کشف خودش مبتلا سازد و لذتی برتر از این برای زن وجود ندارد. او بخاطر این لذت حتی خود را به روز سیاه می اندازد و نابود می کند و حتی خود را بدست تو به قتل می رساند ولی نمی گوید که چیست زیرا اصلاً برای او این مسئله کمترین چنگی به دلش نمی زند. زن کمترین میلی به خودشناسی ندارد تنها سئوالی که دارد و تنها وسوسه ای که دارد این است که می خواهد بداند که تو تا کجا دوستش داری آیا اگر تو را به قتل هم برساند و نابودت کند باز هم دوستش داری یا نه، عین خدا و عین خودِ حقیقت و عین زندگی و عین بودن.

از کتاب حقیقت چیست تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۹

۳۲ – کتاب صوتی (۱) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲ – کتاب صوتی (۲) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲ – کتاب صوتی (۳) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲ – کتاب صوتی (۴) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

۳۲ – کتاب حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/eshghvaerfan2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
خودفروشی مردان و زنان

خودفروشی مردان و زنان

۶۵- فقط زنان نیستند که از طریق جلوه گری و دلبری و طنازی خود را به فروش می گذارند و مردان را دعوت به پرستش خود می کنند. مردان نیز به گونه ای وارونه و شیطانی تر این کار را می کنند و آن را لباس عشق و ایثار به تن کردن است که: من عاشق تو هستم پس تو هم عاشق من باش و مرا بپرست! ولی این حرف را آشکارا بر زبان نمی آورند ولی جز این مقصودی ندارند از دعوی عشق خود! و چون به مقصد خود نمی رسند عاقبت عشق خود را انکار می کنند!

از کتاب حکمت حکومت تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۸

۱۴۵کتاب صوتی (۱) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۲) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۳) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۴) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۵) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۶) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۷) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب صوتی (۸) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

۱۴۵کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/eshghvaerfan2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
همسران بهشتی

همسران بهشتی

۱- همسر هر کسی جمال و تجسم باطن اوست که در مقابل او قرار گرفته است. و لذا هر چه که آدمی نفس خود را شدیدتر بپرستد همسرش را هم بهمان شدت تبعیت و مریدی می کند و می پرستد. بنابر این زن ذلیلی مرد یا مرد ذلیلی زن هر دو نمادی از خودپرستی است که به ذلت و ضلالت می انجامد.

۲- همانطور که در قرآن می خوانیم در خلقت ازلی، حوا از بطن آدم خلق شده است و نیز اینکه خداوند از نفس هر کسی برایش همسری برمی گزیند. و این یک قانون الهی است. مگر اینکه کسی بخواهد با آگاهی، همسری را برخلاف نفس و اراده خویش برای رضای خدا برگزیند که پیامبر اسلام و برخی امامان و مردان خدا مبادرت به چنین امری نموده اند که یک امتحان الهی و جهادی بر علیه نفس خویش است که به تقرب الی الله می انجامد.

۳- هیچ دو انسانی همچون زن و شوهر، آئینه نفس یکدیگر نیستند و لذا این رابطه بر اهل معرفت عالیترین زمینه خودشناسی و تزکیه و تربیت نفس و سیر الی الله است. بدین معنا که هر یک از طرفین هر زشتی و صفت بدی که در طرف مقابل می بیند باید بداند که از خود اوست و تلاش کند تا بر آن احاطه یابد و آنرا از خود پاک نماید. این قاعده فقط در موارد خاصی که ذکرش رفت مستثنی می باشد. 

از کتاب نظر بازی ما تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۱۸

فهرست مطالب کتاب:

نظر بازی ما – صلوه صدیقین – همسران بهشتی – نربان ظهور – فلسفه شرع –

 راز آفرینش – مناجانی کودکانه

۶۸- کتاب صوتی (۱) نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

۶۸- کتاب صوتی (۲) نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

۶۸- کتاب صوتی (۳) نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

۶۸- کتاب صوتی (۴) نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

۶۸– کتاب نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/eshghvaerfan2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
تشیع و تصوف

تشیع و تصوف

۱- تصوف و تشیع به لحاظ تئوری یکی است. آنچه بین این دو تضاد و حتی عداوت افکنده است قلمرو عمل است و آنانکه قضاوتشان به اعمال مدعیان است و هر که دعوی صوفیگری نمود را صوفی می دانند. همانطور که اگر ملاک شیعه گری اعمال عامه شیعیان باشد بایستی خط بطلان بر تشیع کشید زیرا مظهر اشد خرافه و نفاق است. همانطور که ملاک کمونیست ها و کسانی چون کسروی در رد تشیع اعمال عامه شیعیان و احادیث جعلی بوده است. و همانطور که ملاک همه دشمنان تصوف اعمال و هذیانهای داعیان درویشی گری بوده است. این هر دو قضاوت و نگرش دارای ماهیتی واحد است یعنی فرمالیستی و اخباری گری و عوام زدگی است هم کسی چون کسروی که دشمن تشیع است و هم کسی چون آقای دوانی که یک روحانی است و دشمن تصوف است.

از کتاب شیعه شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۶۶

۷۴–  کتاب صوتی (۱) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب صوتی (۲) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب صوتی (۳) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب صوتی (۴) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب صوتی (۵) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب صوتی (۶) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب صوتی (۷) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب صوتی (۸) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب صوتی (۹) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب صوتی (۱۰) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب صوتی (۱۱) شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

۷۴–  کتاب شیعه شناسی‌ – ۱۳۸۷ (Shialogy)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/eshghvaerfan2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
کتاب (صوتی) انسان کامل ( سرگذشت علیین ) – جلد دوم

کتاب (صوتی)

انسان کامل ( سرگذشت علیین ) – جلد دوم 

سلوک روحی اولیاء،عرفا و صدیقین:

بودا(ع) – خضر(ع) – سقراط – لائوتزو – مانی و مزدک – مریم مجدلیه – سلمان – ابوذر – حلاج – عین القضاه همدانی – ابو علی سینا – فردوسی – حسن صباح – ابن عربی – مولوی – روزبهان بقلی – حافظ – عطار – ملاصدرا – مارکس – نیچه – گاندی – طاهره قره العین – میرزا آقاخان کرمانی – میرزا کوچک خان جنگلی – صادق هدایت – محمد حنیف نژاد – محمد تقی شریعتی – دکتر شریعتی – آرتور رمبو – انیشتن- هانری کوربن – فیدل کاسترو چه گوارا

 ۸۲- کتاب صوتی (۱) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۳) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۴) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۵) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۶) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۷) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۸) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۹) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۰) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۱) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۲) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۳) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۴) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۵) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۶) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۷) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۸) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۱۹) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۰) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۱) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۲) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۳) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۴) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۵) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۶) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۷) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۸) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۲۹) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲- کتاب صوتی (۳۰) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

۸۲– کتاب انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) – ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
عرفان در زندگی

اشراقات دازگاره

۱۷۰- من شریعت و معرفت و حقیقت را در زندگی طبیعی خود کشف کردم نه از طریق تاریخ و کتاب و موعظه و مسجد و خانقاه و ورد و ریاضت و چله نشینی و فنون از پیش تعیین شده.

۱۷۱- دین و عرفان من عین واقعیت روزمره زندگی ام بوده است و نه چیزی در حاشیه آن و تزئینی بر آن و کالائی در خدمت آن. و این تنها دین و عرفانی است که برای انسان آخرالزمانی ممکن و میسر است.

۱۷۹- یکی دیگر از مأموریت ها و افتخارات بنده این است که سیر و سلوک روحی و عرفانی خود را به زبان ساده و محسوس به نگارش آورده ام تا برای طالبان راه گشا باشد. و این یکی از برکات سفر دازگاره است. و تاریخ دین و ادبیات عرفانی ما همواره از فقدان چنین اثری رنج برده و دچار انحرافات و خرافات بسیاری بوده است. زیرا هیچ عارفی سیر و سلوک عرفانی خود را به زبان امی و ساده برای مردمان به یادگار نگذاشته است.

از کتاب اشراقات دازگاره تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 ۱۱۴- کتاب صوتی (۱) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۲) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۳) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۴) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۵) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۶) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

۱۱۴- کتاب صوتی (۷) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹(Dazgareh Illuminations)

۱۱۴– کتاب اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) – ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
وجدان چیست

وجدان

وجدان در لغت بمعنای وجود-دان است یعنی دانائی وجود و تشخیص بین وجود و عدم و تفکیک مرز نور و خاک و درک حکم اراده نوری است.

حکم وجدان در هر مورد بصورت ندای آری یا نه در دل شنیده می شود و هر کس که گوش دل دارد می شنود مگر اینکه گوش دلش کر شده باشد و این همان بی وجدانی است که امری ارادی و انتخابی بواسطه ذهن است که اراده ای خاک پرست و فرمالیست است. چنین فردی جز در اطاعت از یک امام که زبان وجدان است قادر به تشخیص درست و نادرست و حق و باطل نیست.

گفتیم که فرق وجود و عدم فرق معرفت و جهل است. زیرا نشان دادیم که عدم همان نور مطلق وجود ازلی است که در نگاهی بی نور و بی معرفت، نابودن فهم می شود. پس وجدان با نور معرفت نفس جان می گیرد و تغذیه می شود. لذا فقط عارفان صاحبان وجدان هستند و لذا امامان اراده بشرند.

از کتاب مبانی خودشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۵

۶۱- کتاب صوتی (۴) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۱– کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید
ذهنیت

 ذهنیت ( نفس ناطقه – روان )

ذهن، نفس ناطقه است و لذا قلمرو مسئولیت و تعهد و انتخاب است. و آنچه که “انسان باید” نامیده می شود منظور همان ذهن است که نطق تمامیت نفس و وجود درونی بشر است. همه ارزشها و محاسبات و مسئولیتهای دنیوی و اخروی بشر از نفس ناطقه است که نفس آگاه است که همان خود یا منِ آگاه و مسئول است که مورد مواخذه وجدان و نور ازلی قرار می گیرد.

نفس ناطقه عرش کلام نور در خاک بشر است و لذا در رأس هیکل انسان قرار دارد که سر اوست که حتی بر بالای دل که منظر اراده خداست واقع شده است تا اراده او را بخواند و به فعل در آورد. نفس ناطقه یا ذهن به مثابه قوه مجریه وجود انسان است و قوانین دل را می خواند و در باره اش تدبیر می کند.ذهن که در خدمت دل و یا امام دل باشد قلمرو کشف تاریخ هستی و علم و معرفت و رهبری است و در غیر اینصورت عرصه جنون و نسیان و پریشانی و جنگ و ابطال است.

روان انسان همان سیالیت جادوئی نفس ناطقه ذهنیت است. ذهن آدمی نیز به طور کلی دارای پنج قلمرو و یا طبقه و رسالت است: حافظه، درک، تأمل، تفکر و تعقل. آنچه که ” روان ” نامیده می شود جریان بلاوقفه فعالیت این وجود ذهن است.

از کتاب مبانی خودشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص ۳۶

۶۱- کتاب صوتی (۱) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۱- کتاب صوتی (۲) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۱- کتاب صوتی (۳) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۱- کتاب صوتی (۴) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۱– کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) – ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

بیشتر بخوانید